หลักสูตรที่ 5 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 

“คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต”

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536