อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

กฎ ก.ค.ศ.

ประกาศกระทรวง