กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

Emailเบอร์โทรศัพท์
นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.EmailFacebook
น.ส.นงนุช พันธุ์จุ้ย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
น.ส.วารี เกตุอ่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
น.ส.สรญารักษ์ ปานดำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นางวรรณทนา ละจุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นายนิเวช พุ่มอ่ำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นางภคอร ป้อมแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นายยศวัฒน์ พุฒตาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.Email
นางเมตตา สุพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.Email

PDF Title

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ระบบจัดเก็บข้อมูล