กลุ่มงานภายในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร. 08 1763 9724

นางวรรณทนา ละจุ้ม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร.08 8080 4691

นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร. 08 1763 9724

นางภคอร ป้อมแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.09 9714 0920

นายนิเวช พุ่มอ่ำ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร.08 9271 2215

นางสาววารี เกตุอ่อน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร.09 2248 2439

นายยศวัฒน์ พุฒตาล

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 06 4659 3252

นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 2393 5619

นางสาวสรญารัตน์ ปานดำ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6939 9826

นางเมตตา สุพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 08 6199 1699

เอกสาร

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ระบบจัดเก็บข้อมูล