กลุ่มงานนโยบายและแผน

นายธวัชชัย ชูหน้า

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญมั่น

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

นายคมกฤษณ์ โทนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เอกสาร

ภาระกิจและหน้าที่

1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการยุทธศาสตร์ศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด

4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

6. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล

7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565