น.ส.ดาวเรือง  สมบัติทองใบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนายการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรี นิติชาณ  บริสุทธิ์
นิติกรชำนาญการ

น.ส.ณัฐสิริ  พรหมมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.วิทตยา อำพนพรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน