กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.ดาวเรือง สมบัติทองใบ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนายการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรี นิติชาณ บริสุทธิ์

นิติกรชำนาญการ

น.ส.ณัฐสิริ พรหมมา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.วิทตยา อำพนพรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เอกสาร