กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง

ผู้อำนายการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวภาวิณี วัฒนวานิชย์

ลูกจ้างกองทุนฯ

นางสาวพิไลลักษณ์ จัดการ

ลูกจ้างกองทุนฯ

เอกสาร