กลุ่มอำนวยการ

ภาระกิจและหน้าที่

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย

(2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด

(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน

(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

(9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือนปีงบประมาณ 2564-2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566

1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นายธวัชชัย ชูหน้า

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย