บุคลากรงานคุรุสภาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุดารัตน์ เตชะปรากรม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจรุงจิต บุญกล่อม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ