วิสัยทัศน์ ศธจ.สุโขทัย เป็นองค์กรนำการขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา

กิจกรรม/ภาระกิจผู้บริหาร

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าพบขอพรปีใหม่ จากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

กิจกรรม/ภาระกิจ กลุ่มงาน

นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และเว็บไซต์องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ณ Software Park ปากเกร็ด นนทบุรี

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2566- พ.ศ. 2570 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม

ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

25 พฤศจิกายน 2022

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศ รับสมัครคัดเล […]

11 ตุลาคม 2022

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุมครั้งที่ […]

11 สิงหาคม 2022

ประกาศ กศจ.สุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปล […]

3 สิงหาคม 2022

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุม ครั้งที […]

ข่าว ประกาศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ศธจ.สท)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเือก เพื่อประเมินความสามารถฯพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดดังภาพ โทรสอบถามเพิ่มเติม 055-651112 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น เงินเดือน 10,000 บาท 1 ตำแหน่ง  [ประกาศ]   [รายละเอียด]   [ใบสมัคร]

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ [ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.]   [ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิใน อนุพัฒนาการศึกษา]   [ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิใน อนุยุทธศาสตร์]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราขกำหนดการบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)

เอกสารการประชุมชี้แจงมาตรการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ 2
1. ร่างประกาศฯ
2. ขอบเขตงานฯ
3. ราคากลาง
4. ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
1. ร่างประกาศ
2. ร่างเอกสารประกวดราคา
3. TOR
4. ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [รายละเอียด]

ข่าวการเงิน/พัสดุ

นายธวัชชัย  ชูหน้า
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์
รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ปี2565

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ปี2565

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของศธจ.สุโขทัย2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

Contact
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  เลขที่ 1/41 หมู่7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร.055-651-112  โทรสาร 055-651-113
E-mail : sukhothaimoe@gmail.com

ADMIIN  Contact 

E-mail : golf0816880817@gmail.com

Tel : 0816880817