วิสัยทัศน์ ศธจ.สุโขทัย เป็นองค์กรที่บูรณาการจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ เรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่
Previous
Next

กิจกรรม/ภารกิจผู้บริหาร

Click Here
Click Here

นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด และมอบของขวัญ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

กิจกรรม/ภาระกิจ กลุ่มงาน

ข่าว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.)

7 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเรื่อง ยกเลิกรา […]

29 ธันวาคม 2022

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย และโอนข้าราชการ […]

25 พฤศจิกายน 2022

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศ รับสมัครคัดเล […]

11 ตุลาคม 2022

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในคราวประชุมครั้งที่ […]

ข่าว ประกาศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ศธจ.สท)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเือก เพื่อประเมินความสามารถฯพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย [รายละเอียด]

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดดังภาพ โทรสอบถามเพิ่มเติม 055-651112 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น เงินเดือน 10,000 บาท 1 ตำแหน่ง  [ประกาศ]   [รายละเอียด]   [ใบสมัคร]

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ [ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.]   [ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิใน อนุพัฒนาการศึกษา]   [ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิใน อนุยุทธศาสตร์]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราขกำหนดการบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๗)

เอกสารการประชุมชี้แจงมาตรการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวการเงิน/พัสดุ

นายธวัชชัย  ชูหน้า
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์
รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

เรื่องร้องเรียน
และ
แสดงความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ปี2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ปี2566

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของศธจ.สุโขทัย2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

Contact
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  เลขที่ 101 หมู่ 10 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร.055-651-112  โทรสาร 055-651-113
E-mail : sukhothaimoe@gmail.com

ADMIIN  Contact 

E-mail : golf0816880817@gmail.com

Tel : 0816880817