สมศ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก

สมศ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก

สมศ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก 691 คน มีอายุการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 22 ธ.ค.63 – 21 ธ.ค.66 โดยสาธารณชนสามารถทักท้วงการขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (12 มีนาคม 2564) http://www.onesqa.or.th/upload/download/202103120841335.pdf