บันทึกข้อตกลง(MOU) การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

บันทึกข้อตกลง(MOU) การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีการดำเนินงานยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU) การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด พร้อมทั้งร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยมีนางภคอร ป้อมแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ…(สุดารัตน์…ภาพถ่าย)