ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย 64

บัดนี้การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน สถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
จำนวน 15 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก รวม 1,043 ราย โดยแยกตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

[……..ประกาศ………]