ประกวดแข่งขันการจัดทำสื่อออนไลน์

ประกวดแข่งขันการจัดทำสื่อออนไลน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการจัดทำสื่อออนไลน์ในหัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย”

รายละเอียดกิจกรรม

ใบสมัครเข้าประกวด PDF

ใบสมัครเข้าประกวด DOC