ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ64

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ64

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือก ภาค ก ภาค ข และภาค ค เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ …..ประกาศ…….