ประกาศรายชื่อ นักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์ มีกำหนดในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นำผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชน ภายใน 48 ชั่วโมง มาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ …….รายละเอียด…..