มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  ให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติ …[รายละเอียด]…