ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกลั่นกรองเบื้องต้น ตำแหน่งศน.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกลั่นกรองเบื้องต้น ตำแหน่งศน.

คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นได้ดำเนินการพิจารณาจากประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษาและการเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและการเป็นศึกษานิเทศก์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ตามประกาศ แนบท้ายนี้ [รายละเอียด]