ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ศน.65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ศน.65

การกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ได้ดำเนินการพิจารณาจากประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา และการเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และวิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย