รับย้าย/โอน 38ค.(2)

รับย้าย/โอน 38ค.(2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย …..
…[ประกาศรับย้าย/โอน]… …[เอกสารแนบ1]… …[เอกสารแนบ2]… …[เอกสารแนบ3]… …[เอกสารแนบ4]… …[เอกสารแนบ5]…