ประกาศกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ศน.

ประกาศกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ศน.

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา จากมากไปหาน้อย แยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยให้มารายงานตัวเพื่อเลือกหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
…..[รายละเอียด]…..