ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย [รายละเอียด]