มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
     วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
     มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
     รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 2 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 3 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 4 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 5 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส