การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 

การดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ครั้งที่ 1 ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

ครั้งที่ 2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 3 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ (ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 4 การดำเนินโครงการ (ITA) ของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 6ข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 7 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 8รายงานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครั้งที่ 9การประเมินการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 10 แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งการดำเนินโครงการ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย 

ครั้งที่ 11คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยที่ ๕๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ครั้งที่ 12แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 13ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 14 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 15การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS 

ครั้งที่ 16การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 17 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565