กลุ่มอำนวยการ

ภาระกิจและหน้าที่

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย

(2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด

(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ

(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน

(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

(9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นายธวัชชัย  ชูหน้า
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์
รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายภักดี  รัตนสากล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

น.ส.ลำพึง  นุ่มนิ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.อัญชลี  ฝางเสน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

น.ส.ณัฐวีนนท์  อินทร์ทิม
ลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.พิมพา ปองธนากรวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว