การป้องกันการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy2566    
     – การดำเนินกิจกรรม
     – ภาพถ่าย  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต