นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
ผู้อำนายการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวภาวิณี วัฒนวานิชย์
ลูกจ้างกองทุนฯ

นางสาวพิไลลักษณ์ จัดการ
ลูกจ้างกองทุนฯ