27 กันยายน 2021

ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นางสาวประไพพร  อุทธิยา

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

โทร. 06 1421 4530

ประวัติการศึกษา         

            – 2531 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาภาษาไทย วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            – 2541 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            – 2552 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน         

            – 2545 ศึกษาธิการอำเภอ (11 ก.พ. 2545 – 24 พ.ย. 2547)

            – 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา (25 พ.ย. 2547 – 1 ต.ค. 2551)

            – 2551 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1 ต.ค. 2551 – 6 ต.ค. 2552)

            – 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (7 ต.ค. 2552 – 21 ต.ค. 2555)

            – 2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (22 ต.ค. 2555  – 12 มิ.ย. 2560)

            – 2560 รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (13 มิ.ย. 2560 – 4 ก.ย. 2562)

            – 2562 รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  (5 ก.ย. 2562 – 20 ต.ค. 2562)

            – 2562 รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (21 ต.ค. 2562 – 7 ก.ย. 2563)

            – 2563  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (8 ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน)  

นางทับทิม ปานคะเชนทร์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

                                                    โทร. 08 9960 8055

ประวัติการศึกษา         

            – 2531 การบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            – 2550 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            – 2545 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน         

            – 2543-2546 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานสามัญศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา

            – 2546-2560 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

            – 2560-2563 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

            – 13 พ.ย. 2563-ปัจจุบัน รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย