20 มกราคม 2022

ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายธวัชชัย  ชูหน้า

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

โทร. 06 1421 4821

ประวัติการศึกษา         

            – 

ประวัติการทำงาน         

            – 

นายสุทิน  จันทรวรเชตต์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

                                                    โทร. 08 1386 4902

ประวัติการศึกษา         

            – 

ประวัติการทำงาน         

            –