การป้องกันการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2565  
   – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
   ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 

   การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงานปีงบประมาณ 65
       การประชุม เช่น การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 
       การนิเทศโรงเรียน เช่น การนิเทศติดตามโรงเรียน ลงพื้นที่โรงเรียน 
       ศธจ.สุโขทัยกับการมีส่วนร่วมเพื่อกับหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การนิเทศติดตามโรงเรียน ลงพื้นที่โรงเรียน 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565
     – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
     – ภาพการดำเนินกิจกรรม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
   โครงการ กิจกรรม ปี 2565 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

ภาพกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร.

1.การมีส่วนร่วม

2.กิจกรรมพระมหากษัตริย์

3.กิจกรรมขวัญกำลังใจ

4.การขับเคลื่อน ITA

5.จิตอาสา

6.ทำบุญวันสำคัญ