นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการขับเคลื่อนภาระกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ในปีงบประมาณ  2567