การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565   
      – แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

   – ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
   – โครงการ

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

   – โครงการฯ
   – แผนปฏิบัติการ

23. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 (รายละเอียดในข้อย่อย)
     23.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     23.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     23.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
       – แผนพัฒนาบุคลากร
       – แผนปฏิบัติการ
      23.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
    23.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (รายละเอียดในข้อย่อย)
     – หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
     – หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 
     24.1 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
    24.2 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม

ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อที่ 38.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     38.1.1 ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน       
     38.1.2 วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
     38.1.3 มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
     38.2 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     38.3 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     38.4 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     38.5 รายงานการประชุมครั้งที่ 4 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     38.6 รายงานการประชุมครั้งที่ 5 คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 

 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 การดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ครั้งที่ 1 ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

ครั้งที่ 2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 3 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ (ITA) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 4 การดำเนินโครงการ (ITA) ของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 6ข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 7 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 8รายงานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 9การประเมินการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 10 แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งการดำเนินโครงการ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมเอกชนในระบบจังหวัดสุโขทัย

ครั้งที่ 11คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยที่ ๕๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ครั้งที่ 12แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 13ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 14 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 15การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS

ครั้งที่ 16การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 17 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565