20 มกราคม 2022

OIT ประจำปีงบประมาณ 2565

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างหน่วยงาน 2565

02 ข้อมูลผู้บริหาร 2565

03 หน้าที่อำนาจ 2565

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 2565

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A 2565

09 Social Network 2565

แผนดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี

       010.1  แผนการดำเนินงานปี 2562

      010.2 แผนการดำเนินงานปี 2563

      010.3 แผนการดำเนินงานปี 2564

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565

     – แบบ 301 

     – แบบ 302

     – แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2565

   – กลุ่มนโยบายและแผน

   – กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

   – กลุมพัฒนาการศึกษา

   – กลุ่มลูกเสือและยุวกาชาด

   – กลุ่มอำนวยการ

   – หน่วยตรวจสอบภายใน

   – กลุ่มบริหารงานบุคคล

   – กลุ่มเอกชนฯ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565

016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

    – แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
    – แบบ สงป.302  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
    – เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565   
      – แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      – แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565

019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565

     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

      023.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

      023.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

      023.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      023.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

      023.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

              – หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

              – หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ

024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การร้องเรียนการทุจริต

025 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565

026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565

027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรีนการทุจริตประจำปี 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2565

029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565

     29.1 ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

     29.2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน                      ปีงบประมาณ 65
      – ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลและรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       – การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

       – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :การขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone เขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

      – การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      – บูรณาการการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส

      – พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2565

      – การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจำปี 2565

      – ประชุมวางแผนออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565

      – การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
      – การประชุมปฏิบัติการแกนนำหลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์
       – ประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
       – ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชั้น ป.1 โรงเรียนเอกชน
       – ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ O-NET

       – การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และกณณีปกติ ปี 2565

       – กิจกรรมมีส่วนร่วมในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
       – ประชุมปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565

031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565

     – บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

     – ภาพการดำเนินกิจกรรม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต

032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565

    – เสริมสร้างการพอเพียง  โดยสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย แต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ และใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดการใช้พลาสติก

    – เสริมสร้างการมีวินัย โดยสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยแต่งกายชุดราชการในวันจันทร์

    – เสริมสร้างการสุจริต โดยมีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

    – เสริมสร้างจิตอาสา  โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      035.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

      035.2 โครงการ กิจกรรม ปี 2565

      035.3 ภาพกิจกรรมดำเนินการตามแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี 2565

036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565

037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     – การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน           ภาครัฐIntegrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ …………….

       – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ ………..

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ ……….   

      – การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน          ภาครัฐIntegrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ ……………

       – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ …………

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ 2/64

     – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ …………….

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ ……….   

039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565   

    – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ ………………..

     – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ ………   

      – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ ……………..

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ …………

     – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ ………………

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ ………