25 มิถุนายน 2021

OIT ประจำปีงบประมาณ 2564

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี

       010.1  แผนการดำเนินงานปี 2562

      010.2 แผนการดำเนินงานปี 2563

      010.3 แผนการดำเนินงานปี 2564

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2564

016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2564

029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564

031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564