การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564   
      – แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      – แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(งบดำเนินงาน)

018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564

019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2564

     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2564

029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

     29.1 ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

     29.2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน                      ปีงบประมาณ 64
      ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลและรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       – การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :การขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone เขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

      การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      – บูรณาการการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส

      พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2564

      การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปี 2564

      – ประชุมวางแผนออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

      – การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
      การประชุมปฏิบัติการแกนนำหลักสูตรสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์
       – ประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
       – ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชั้น ป.1 โรงเรียนเอกชน
       – ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ O-NET

       – การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และกณณีปกติ ปี 2564

       – กิจกรรมมีส่วนร่วมในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
       – ประชุมปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     – การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน           ภาครัฐIntegrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประชุมครั้งที่ 3/64

       – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมครั้งที่ 3/64

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ 3/64   

      – การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน          ภาครัฐIntegrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประชุมครั้งที่ 2/64

       – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมครั้งที่ 2/64

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ 2/64

     – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมครั้งที่ 1/64

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ 1/64   

039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564   

    – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมครั้งที่ 3/64

     – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ 3/64   

      – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมครั้งที่ 2/64

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ 2/64

     – รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมครั้งที่ 1/64

      – ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน การประชุมครั้งที่ 1/64