การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
รายงานปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
1. ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม 29 ธันวาคม 2566
   1.1 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม
2. ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม… 20-22 มีนาคม 2566
   2.1 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
3. ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 18 เมษายน 2566
   3.1 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4. ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 27 กรกฎาคม 2566
   4.1 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
รายงานปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ