แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปี 2566

ภาระกิจและหน้าที่

1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการยุทธศาสตร์ศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด

4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

5. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

6. จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล

7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

DOWNLOAD …..

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นายธวัชชัย  ชูหน้า

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน จันทรวรเชตต์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญมั่น

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายอกนิษฐ์  รัตนรักษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มนโยบายและแผน

นายคมกฤษณ์  โทนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ