สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565

     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
     – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565