20 มกราคม 2022

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทร. 08 1763 9724

นายนิเวช  พุ่มอ่ำ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทร.08 9271 2215

นางสาววารี  เกตุอ่อน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทร.09 2248 2439

นายอกนิษฐ์  รัตนรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

โทร. 08 1688 0817

นางภคอร  ป้อมแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร.09 9714 0920

นางวรรณทนา  ละจุ้ม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทร.08 8080 4691

นายจิโรจน์  สุพัฒน์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทร. 09 2248 3359

นางเมตตา  สุพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร. 08 6199 1699