กลุ่มงานภายในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โทร. 08 1763 9724

นางวรรณทนา  ละจุ้ม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร.08 8080 4691

นายอกนิษฐ์  รัตนรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1688 0817

นางภคอร  ป้อมแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร.09 9714 0920

นายนิเวช  พุ่มอ่ำ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร.08 9271 2215

นางสาววารี  เกตุอ่อน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร.09 2248 2439

นายยศวัฒน์  พุฒตาล
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 06 4659 3252

นางสาวนงนุช  พันธ์จุ้ย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 2393 5619

นางสาวสรญารัตน์  ปานดำ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6939 9826

นางเมตตา  สุพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 08 6199 1699