วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรนำการขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) ผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

4. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน

6. ส่งเสริมการวิจัยและการผลิตสื่อนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน