วิสัยทัศน์ 2566

“เป็นองค์กรที่บูรณาการจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ เรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่

พันธกิจ 2566

1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่

3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ

6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ค่านิยม “TEAMWINS”

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

เป้าประสงค์รวม

1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีการบริหารและ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด น้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ
2 ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์

1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2 พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ