วิสัยทัศน์ 2566

“เป็นองค์กรที่บูรณาการจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ เรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่

พันธกิจ 2566

1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่

3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4 ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ

6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่